Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering – en betalingsvoorwaarden van TERRASZONE akkoord gaat. TERRASZONE behoudt zich het recht de levering – en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 
Artikel 1 Definities

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– TERRASZONE De onderneming met de handelsnaam “TERRASZONE ”,
gevestigd te Tubbergen.

– De website : De website van TERRASZONE.nl, en alle onderliggende
pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website
    geplaatste links naar andere
websites.

– Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van
de overeenkomst tussen TERRASZONE en de klant binnen een
    overeengekomen termijn aan de klant
geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen
prijs dient te betalen.

–  Klant: Iedere natuurlijke
persoon die met TERRASZONE handelt. Als bedoeld in boek 7, titel ‘t, afdeling
9A BW.

Artikel 2 toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of
offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen TERRASZONE en de klant, alsmede
de uitvoering van de overeenkomst.

2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de
verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden
schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van
te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.
Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. TERRASZONE
is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of
afwijkingen daarin. Voor de duidelijkheid: de afmetingen en samenstelling van
de plantenbakken omschreven. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen
illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of
bestellingen zijn exclusief omzetbelasting (btw) invoerrechten, andere
belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en transport.

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling
heeft afgerond, en TERRASZONE de klant per e-mail een orderbevestiging heeft
gezonden. Indien op verzoek van de klant door TERRASZONE een offerte is
uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per
e-mail heeft geaccepteerd, en TERRASZONE de klant per e-mail een
orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
Hiermee komt de overeenkomst tot stand.

Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig
en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende
op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met
andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en
evenmin als zodanig worden aangeboden.

Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor:

– producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de koper;

Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd,
dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden.
De schade wordt met 85% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order
berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden. Maatwerk kan
niet geannuleerd worden. Producten omschreven in de order met * kunnen ook niet
retour omdat deze op bestelling geproduceerd worden.

Artikel 5 Levering

1. TERRASZONE zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen
te leveren. Echter de in de offerte of op de website van TERRASZONE aangegeven
levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. De levertijd voor door TERRASZONE
te leveren maatwerk gaat pas in vanaf het moment dat de tekening door de klant
is goedgekeurd. In geval van niet-tijdige levering is TERRASZONE eerst in
verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke
termijn voor levering wordt gesteld die ten minste gelijk is aan 30 dagen,
terwijl de klant onverminderd tot afname is verplicht.

2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal TERRASZONE
in overleg treden met de klant over nakoming c.q. ontbinding van de
overeenkomst. De klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade,
indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventueel door TERRASZONE
te vergoeden schade, zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het
factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig of niet-volledig
geleverde producten.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering
plaats af distributiecentrum van TERRASZONE. De af te leveren producten zijn
vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en
risico van de klant. Indien en voor zover TERRASZONE zorg draagt voor het
transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het

bepaalde in dit artikel. De wijze van vervoer wordt door TERRASZONE
bepaald. De klant is verplicht de producten op de afgesproken plaats van
aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.

4. Indien TERRASZONE, al dan niet in opdracht van de klant, het
transport van de goederen regelt, is TERRASZONE vrij in de keuze van de
verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als TERRASZONE tevens zorg
draagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het
bepaalde in dit artikel en zal de klant de producten desgewenst aanvullend
verzekeren.

5. Vanaf het moment dat de producten voor rekening en risico van
de klant zijn, draagt de klant zorg voor afdoende verzekering van de producten
tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies,
diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.

6. TERRASZONE heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk
geval het geen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op
elke levering afzonderlijk van toepassing is. TERRASZONE is gerechtigd om de
betreffende deellevering pro rato te factureren.

7. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door
toedoen van de klant wordt uitgesteld, de klant om leveringen in gedeelten
verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de
producten desondanks op de klant over met ingang van het moment dat deze
producten in de administratie en/of de opslagruimte van TERRASZONE als
‘producten van de klant’ zijn geïdentificeerd. TERRASZONE is vanaf dat moment
gerechtigd om de producten aan de klant te factureren. Eventuele kosten van
extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor
rekening van de klant.

8. De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan
de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste
kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de producten niet aan
de overeenkomst beantwoorden, kan de klant daarop geen beroep meer doen indien
hij TERRASZONE daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na
levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans
uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft
gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de klant, indien hij
onvoldoende medewerking verleent aan TERRASZONE ’s onderzoek naar de
gegrondheid van de ingediende klacht. De klant zal TERRASZONE in de gelegenheid
stellen om de producten te bezichtigen.

9. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van
overheidsvoorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of technisch niet
te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat,
etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als
gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

10. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van TERRASZONE De kosten en risico’s verbonden aan
retourzendingen zijn voor risico van de klant.

11. Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal TERRASZONE het gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van TERRASZONE. TERRASZONE is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade ter zake gebrekkige producten.

Artikel 6 Garantie

Op de door TERRASZONE geleverde producten wordt een aflopende
garantie gegeven voor in beginsel de duur van 5 jaar.

Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte
garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen
de klant en TERRASZONE overeengekomen garantietermijn.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit
verder dan waartoe de leverancier van TERRASZONE en/of de fabrikant van het
product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of
die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. Afwijkingen van het geleverde
betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt
aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen
aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot
vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. De klant verplicht zich
kennis te nemen van de producthandleiding op de website die de klant kan
downloaden. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer
het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TERRASZONE,
de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze
producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten
niet is bestemd.

Artikel 7 Reclames

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het
alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde mei
de overeenkomst overeenstemt. Reclames over zichtbare gebreken en/of
niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van
recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8 Overmacht

TERRASZONE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien TERRASZONE   daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet,
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te
komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of
onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop TERRASZONE geen invloed kan uitoefenen,
werkstakingen in het bedrijf van TERRASZONE 
 daaronder begrepen.  TERRASZONE komt ook een beroep op overmacht
als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat TERRASZONE haar
verplichtingen had moeten nakomen. Indien de overmacht langer dan twee maanden
voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in
te roepen.

Artikel 9 Betaling

1. De aan de klant geleverde producten worden berekend tegen de
prijzen van TERRASZONE voor de betreffende producten geldend op de dag van
levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in
rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen
prijs, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden onverwijld nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is
gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De klant is niet gerechtigd om
de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is
van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.

2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of
verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde
belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering
gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders
overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met
betrekking tot het verzekeren van de producten voor rekening van de klant.

3. Betaling aan TERRASZONE dient binnen 14 dagen na factuurdatum
te geschieden op een door TERRASZONE aan te geven wijze. Levering vindt eerst
plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk
anders is overeengekomen.

4. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en
zonder verrekening, korting of opschorting. TERRASZONE   is
bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de klant heeft te vorderen, te
verrekenen met bedragen die TERRASZONE of een aan haar verbonden vennootschap
verschuldigd is of zal zijn aan de klant.

5. Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum,
althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt de klant van
rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim
zijn alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de
klant verplicht tot vergoeding aan TERRASZONE van een vertragingsrente over
verschuldigde bedragen gelijk aan 1,5% per maand tot de dag der algehele
voldoening.

6.Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de klant haar
verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van TERRASZONE   op de
klant terstond opeisbaar en is de klant verplicht op eerste verzoek van TERRASZONE   terstond genoegzame en in de door TERRASZONE gewenste
vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van
al zijn verplichtingen. Zolang de klant daar niet aan heeft voldaan, is TERRASZONE
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

7. Indien TERRASZONE door het verzuim van de klant, niet zijnde
een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te
geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten,
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een
faillissementsaanvrage, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met
een absoluut minimum van € 250,00.

8. De klant kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een
factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de
klant geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.

9. Betalingen door of vanwege de klant strekken achtereenvolgens
ter voldoening van de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in
volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende
aanwijzing van de klant.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen
wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de Rechtbank van Almelo. TERRASZONE staat evenwel vrij het geschil
voor te leggen aan de ingevolgde de Wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst
tussen TERRASZONE en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. TERRASZONE   behoudt zich het eigendom voor van alle zaken, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: de door de klant verschuldigde prestaties voor alle door TERRASZONE geleverde of te leveren producten; én alle vorderingen van TERRASZONE op de klant wegens het tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen.

2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de klant
geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op
een retentierecht beroepen.

3. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen
als bedoeld in deze algemene voorwaarden, of indien TERRASZONE naar haar
oordeel goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet na
zal komen, is TERRASZONE gerechtigd de producten die haar toebehoren terug te
(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant verleent TERRASZONE
reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de
klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval de klant het
bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de klant aan
TERRASZONE   een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van
het nog door de klant aan TERRASZONE verschuldigde bedrag per dag.

4. De klant is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken
uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval
van verkoop is de klant gehouden deze producten eveneens en slechts onder
beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit
artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de klant in
faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop
in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. De
klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden
in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te
doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.

5. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van TERRASZONE te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van TERRASZONE zal de klant kopieën verstrekken aan TERRASZONE van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

6. Op geleverde producten die door betaling in eigendom van de
klant zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van de
klant bevinden, vestigt de klant hierbij ten behoeve van TERRASZONE een
pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd
in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot –
toekomstige vorderingen), die TERRASZONE op de klant mocht hebben of
verkrijgen. Op eerste verzoek van TERRASZONE zal de klant de zaken, die vallen
onder dit pandrecht, aan TERRASZONE ter hand stellen om daarmee een vuistpand
te realiseren. Dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.

7. De klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van TERRASZONE:
 eventuele vorderingen van de klant op
verzekeraars betreffende de producten bedoeld in dit artikel aan TERRASZONE te
verpanden; en/of eventuele vorderingen van de klant op zijn debiteuren
betreffende de goederen bedoeld in dit artikel aan TERRASZONE te verpanden;
en/of op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen
die TERRASZONE wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of
eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen de klant niet onevenredig
hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 12 Herroepingsrecht

Indien de klant besluit het product en/of producten terug te
sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te
brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten
teruggenomen. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te
sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, TERRASZONE
behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat
tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Voorts behoeft TERRASZONE uitsluitend retourzendingen van product en/of
producten te accepteren indien:

 • het product en/of
  de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  koper.
 • het product en/of
  de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat
  zijn.
 • het product en/of
  de producten schoon zijn.
 • het product en/of
  de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze
  gemonteerd is en/of zijn geweest.
 • bijbehorende
  montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich
  bevinden in de originele verpakking, het geen ook geldt voor de originele
  handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. In geval van gebrekkigheid van geleverde producten, is de
aansprakelijkheid van TERRASZONE beperkt tot nakoming zoals de overeengekomen
garantievoorwaarden. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van TERRASZONE
beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of
haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke
soort ook, is TERRASZONE niet aansprakelijk.

2. TERRASZONE   is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, welke ontstaat in verband met door TERRASZONE (of door TERRASZONE ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin van het woord, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de klant geleverde producten.